Register- och dataskyddsbeskrivning

Dataskydds- och registerbeskrivning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt 10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999)​.

Mirror Lines registerbeskrivningar (på finska):

Asiakasrekisteri
Potentiaaliset asiakkaat
Uutiskirjerekisteri
Rekrytointirekisteri

Uppdaterad 7.4.2022