Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) sekä Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Mirror Line Oy:n asiakas- sekä markkinointirekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Mirror Line Oy, (y-tunnus 0974672-2)
Loimoontie 99
64350 KARIJOKI
p. 020 7562 550

Rekisteriasioista vastaava henkilö Laura Saaranluoma,
laura.saaranluoma@mirrorline.fi

Tietosuojavaltuutettu Tiina Saaranluoma,
tiina.saaranluoma@mirrorline.fi

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, sekä markkinointitarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakkaiden osalta rekisterin tietosisältö on asiakasyrityksen nimi ja Y-tunnus, yhteyshenkilön puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite sekä tiedot asiakasyrityksen tai -henkilön käyttämistä palveluista ja tuotteista sekä sivujen selaushistoria ja muu asiakkuuteen liittyvä tieto. Asiakkaan ollessa yksityishenkilö tietosisältö on  asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite sekä tiedot henkilön käyttämistä palveluista ja tuotteista sekä sivujen selaushistoria ja muu asiakkuuteen liittyvä tieto.

Markkinoinnin osalta rekisterin tietosisältö on markkinointirekisteriin liittyneen henkilön sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, yrityksen nimi ja mahdolliset muut henkilön itsensä antamat tiedot, kuten tarjouspyynnöt ja yhteydenotot, sekä mirrorline.fi-internetsivun käyttötiedot. Rekisteröidystä voi olla tallennettu tietoja sekä asiakas- että markkinointirekisterin näkökulmasta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä, rekisteröidyn omalla suostumuksella. Rekisteröity ilmoittaa itse tietonsa tilauksen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tarjouspyynnöt sekä yhteydenottopyynnöt säilytetään jatkokäsittelyä varten ja niiden tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle (Mirror Line Oy:n valtuutetuille jälleenmyyjille) lomakkeella pyydettyjen palveluiden tarjoamista varten.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mirror Line Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta edelleen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään. Myönnämme osalle tuotteistamme takuun (5-10 vuotta), mikä sitoo meitä myös säilyttämään asiakkaan ostotietoja.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu palomuurilla. Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Mirror Line Oy huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan osoitteeseen info@mirrorline.fi

Pyynnön jälkeen lähetämme ohjeistuksen tunnistautumiseen sähköpostitse. Tunnistautumisen jälkeen toimitamme tiedot kohtuullisen ajan kuluessa.

10. Muut henkilötietolain käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tälläinen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle henkilölle.